Stát se profesionální zdravotníkem znamená podstoupit intenzivní přípravu na praxi. Nejvyšší kredit získá budoucí profesionál na takových pracovištích, která nabízejí vysoce specializovanou péči.

Právě proto naši žáci všech studijních oborů navštěvují v rámci praktické výuky výhradně klinická pracoviště nemocnic, která splňují vysoké požadavky akreditačních komisí. Získávají tak znalost nových ošetřovatelských a léčebných postupů, které uplatňují jako základ své profese. Do zdravotnických povolání pak nastupují jako zdravotničtí pracovníci pro 21. století.

Obor Praktická sestra a Ošetřovatel

V rámci předmětů Ošetřování nemocných a Odborný výcvik navštěvují naši žáci tato pracoviště:

– Fakultní nemocnice u Svaté Anny – Pekařská 53, Brno:

 • II. Chirurgická klinika
 • II. Interní klinika
 • I. Neurologická klinika
 • Doléčovací a rehabilitační oddělení, Zoubkova 18

více

Fakultní nemocnice Brno – Jihlavská 20, Brno:

 • Areál Bohunice – Chirurgická klinika, Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství
 • Dětská nemocnice – Klinika dětské neurologie

více

– Vojenská nemocnice – Brno – Zábrdovická 3, Brno:

 • Interní klinika
 • Chirurgická klinika

více

– Masarykův onkologický ústav –Žlutý kopec 7, Brno:

 • Klinika komplexní onkologické péče
 • Klinika operační chirurgie – Oddělení urologické a gynekologické onkologie

více

– Zubní ordinace MDDr. Kalová, Za divadlem 587/4

– Zubní ordinace MUDr. Stolinová, Údolní 55

– Domácí péče, Top Medical v. o. s., Hudcova 74a

 

– Centrum Kociánka, Kociánka 93/2, Brno
více

 

Obor Sociální činnost

Domov pro seniory Věstonická, Věstonická 430/1, Brno
více

CSS pro osoby se zrakovým postižením – Brno, Chrlice

 • Zařízení je určeno pro klienty s různým druhem zrakového postižení. Jedná se o pobytové zařízení pro dospělé klienty, je zaměřeno na socializaci a nácvik soběstačnosti. Součástí zařízení je i mnoho aktivizačních dílen, kde mají naši žáci možnost se klientům věnovat. Zároveň se v tomto zařízení cvičí i přímá obslužná péče o klienty se zrakovými problémy.

 

Centrum Kociánka – Brno

Cílovou skupinou tohoto zařízení jsou:

 • Osoby s kombinovaným postižením
  • Primárně tělesné postižení s přidruženou lehkou nebo středně těžkou mentální retardací bez poruch chování narušujících kolektivní soužití
 • Osoby s mentálním postižením
  • Lehká nebo středně těžká mentální retardace bez poruch chování narušující kolektivní soužití
 • Osoby s tělesným postižením
  • Tělesné postižení bez poruch chování narušující kolektivní soužití
 • Osoby s PAS
  • Poruchy autistického spektra bez poruch chování narušující kolektivní soužití
 • věková kategorie 6 – 40 let
 • Mezi uživateli sociálních služeb domovy pro osoby se zdravotním postižením jsou i osoby s nařízenou ústavní výchovou, jejichž výchova se řídí dle zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, v platném znění.

Žáci se účastní aktivizačních činností ve stacionářích Slunečnice a Kopretina, i přímé obslužné péče o klienty s různými druhy paréz, klienty s poruchami chůze i upoutanými na invalidní vozík.

Toto pracoviště je určeno pro praktickou maturitní zkoušku.

 

Denní stacionář Effeta – Brno

V denním stacionáři Effeta je poskytován prostor lidem s mentálním postižením a autismem k tomu, aby podle svých individuálních potřeb rozvíjeli své dovednosti a znalosti. Podporuje se  jejich samostatnost, aktivní trávení času a zapojení do kolektivu tak, aby se začleňovali do běžné společnosti. Klientům jsou nabízeny různé činnosti a různá míra podpory.

Jedná se o dospělé klienty, kteří jsou aktivizováni pomocí terapeutických dílen, učí se sebeobsluze i orientaci a samostatnosti v běžném životě. I zde je občas nutné zvládat i přímou obslužnou péči, a hlavně náročnou komunikaci.

 

ZŠ a MŠ  Kociánka – Brno

 • Zde naši žáci mají praxi v mateřské škole. Školka přijímá děti s kombinovanými vadami od DMO, přes různé parézy až po děti s PAS. Žáci zde uplatňují hlavně své aktivizační dovednosti, ale i přímou obslužnou péči o děti s kombinovaným handicapem.

 

MŠ, ZŠ a SŠ Gellnerka

Naše praxe probíhají na nižším stupni základní školy, která je zaměřena na děti se sluchovým postižením různého stupně. Žáci se uplatňují jako pomocníci asistentů pedagoga a seznamují se zde i se základy použití znakového jazyka. Běžnou součástí praxe je doprovod na mimoškolní aktivity jako např. plavání, bruslení, planetárium ……..

 

CSS, pečovatelská služba, Jamborova – Brno

              Pečovatelská služba poskytuje péči osobám se sníženou soběstačností. Poskytováním pečovatelských služeb pomáhá uživatelům v uspokojování potřeb, které si nejsou schopni zajistit sami nebo za pomoci svých rodinných příslušníků, případně komerčních služeb. Pečovatelské služby mohou využít osoby mladší 18 let, rodiny s dětmi, děti, dospělí a senioři se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním.

Toto centrum je zaměřeno jako odlehčovací služba. Žáci na oddělení přechodného pobytu využívají hlavně dovedností z přímé obslužné péče, včetně celkové koupele klienta. Mnoho klientů však oceňuje i individuální aktivizační činnost, od různých her, výrobků až po procházky na zahradě.

 

 


 

 

 

Masarykův onkologický ústav (MOÚ) v Brně je specializovaným onkologickým centrem s nadregionální působností, který má dva certifikáty kvality. Jednak certifikát Spojené akreditační komise ČR (SAK ČR), MOÚ získal certifikát  evropské akreditace jako Clinical Cancer Center OECI. Potvrzuje se v něm, že ústav naplňuje standardy kvality onkologické péče i výzkumu stanovené OECI (Organizace evropských onkologických ústavů) a je v ČR první a zatím jediný, který akreditaci tohoto druhu obdržel.

V ústavu jsou soustředěny všechny nezbytné medicínské obory pro zajištění komplexní onkologické péče, která zahrnuje prevenci, epidemiologii, diagnostiku, jednotlivé modality protinádorové léčby, rehabilitaci.

V současné době jsou v MOÚ uplatňovány nejnovější postupy v internistické (cytostatické, hormonální a biologické) léčbě, ústav je zařazen do evropských i světových klinických studií, při kterých se klinicky ověřují účinky nových léků nebo nové kombinace chemoradioterapie.

Na Žlutém kopci se také uplatňují nejmodernější přístupy v chirurgické léčbě nádorových nemocí ve Wernerově pavilonu i v ozařování – radioterapii.

Dlouhodobě ústav patří k nejlépe hodnoceným zdravotnickým zařízením v České republice jak z hlediska odborníků tak pacientů.

 

 

 

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA) má 30 odborných pracovišť a 17 center vysoce specializované péče. Má Statut komplexního kardiovaskulárního, cerebrovaskulárního a onkologického centra. Pracoviště jsou výukovými základnami Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a zdravotních škol.

Nedílnou součástí je Mezinárodní centrum klinického výzkumu (FNUSA-ICRC). Jedná se o vědecko-výzkumné centrum nové generace zaměřující se na kardiovaskulární medicínu a neurovědy. Zaměřuje se na výzkum onemocnění srdce a mozku. Jedná se o ojedinělé centrum, jehož výzkum je napojen přímo na klinickou péči. Cílem výzkumu FNUSA-ICRC je nalézat nové technologie, léčebné postupy a metody a léčiva pro prevenci, včasnou diagnostiku a individualizovanou léčbu v kardiovaskulární medicíně a neurologii.

 

 

 

Vojenská nemocnice Brno hlavní činnost je zaměřena na poskytování komplexní zdravotnické péče v oblasti preventivní, diagnostické, léčebné a posudkové.

Vize: Vojenská nemocnice Brno chce být vyhledávaným, spolehlivým a finančně stabilním poskytovatelem kvalitní zdravotní péče.

Poslání – mise: Udělat maximum pro spokojenost pacientů, kteří se na Vojenskou nemocnici Brno s důvěrou obrací.

Hodnoty prezentují, co je pro tuto nemocnici důležité: péče, pacient, personál.

 

 

 

Fakultní nemocnice Brno   je druhé největší zdravotnické zařízení v České republice a přední evropská nemocnice. Pacientům všech věkových kategorií poskytuje specializovanou péči ve všech oborech medicíny v souladu s dostupnými poznatky současné lékařské vědy. FN Brno tvoří tři pracoviště: Pracoviště medicíny dospělého věku s areálem v Brně-Bohunicích na Jihlavské ulici, Pracoviště dětské medicíny s areálem v Černých Polích (Dětská nemocnice) a Pracoviště reprodukční medicíny na Obilním trhu (Porodnice). V nemocnici pracují desítky specializovaných odborných klinik, ústavů, center a laboratoří. Pracoviště jsou výukovými základnami Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a zdravotních škol.

 

 

 

Centrum Kociánka prostřednictvím efektivních sociálních a zdravotních služeb poskytuje podporu při vzdělávání dětí i dospělých se zdravotním postižením, a tím posiluje jejich začlenění do společnosti. Posláním Centra Kociánka je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se dle potřeb a přání těch, kteří je využívají. Prioritou je rozvoj sociální práce a multidisciplinární spolupráce.

Nedílnou součástí služeb Centra Kociánka je komplexní zdravotnická péče a léčebná rehabilitace (fyzioterapie, hipoterapie, canisterapie, animoterapie, ergoterapie), aktivizační centra, arteterapie, centrum tvořivé činnosti a dramatická dílna.

 

 

 

Domov pro seniory Věstonická je pobytové zařízení sociální péče, které poskytuje celoroční ubytování, celodenní stravování, ošetřovatelskou, zdravotní a aktivizační péči pro seniory, kteří z důvodu nepříznivé sociální situace mají sníženou soběstačnost a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, jež jim nemůže být zajištěna členy rodiny v domácím prostředí nebo jinými službami terénní péče. Domov pro seniory má s poskytováním služeb již mnohaletou zkušenost, kdy služby poskytují od roku 1996.

Zde probíhají praxe v pavilonu C, zaměřeném na klienty, kteří trpí demencí různého druhu. Péče zde je hlavně zaměřena na přímou obslužnou péči. Individuální aktivizační činnost je pro tyto klienty také hodně důležitá, ale její příprava je náročnější než na jiných pracovištích. Žáci se učí péči a komunikaci s klienty, kteří mají jen omezenou komunikaci a výkyvy nálad. O to důležitější je zde i složka individuální sociální aktivizace dle pohybových a mentálních možností jednotlivých klientů.

Toto pracoviště je určeno pro praktickou maturitní zkoušku.

Napiš nám! Jakýkoliv dotaz Ti rádi zodpovíme!