Stát se profesionální zdravotníkem znamená podstoupit intenzivní přípravu na praxi. Nejvyšší kredit získá budoucí profesionál na takových pracovištích, která nabízejí vysoce specializovanou péči.

Právě proto naši žáci všech studijních oborů navštěvují v rámci praktické výuky výhradně klinická pracoviště nemocnic, která splňují vysoké požadavky akreditačních komisí. Získávají tak znalost nových ošetřovatelských a léčebných postupů, které uplatňují jako základ své profese. Do zdravotnických povolání pak nastupují jako zdravotničtí pracovníci pro 21. století.

V rámci předmětů Ošetřování nemocných a Odborný výcvik navštěvují naši žáci tato pracoviště:

– Fakultní nemocnice u Svaté Anny – Pekařská 53, Brno:

  • I. Chirurgická klinika
  • II. Chirurgická klinika
  • Neurochirurgická klinika
  • Doléčovací a rehabilitační oddělení

více

Fakultní nemocnice Brno – Pracoviště dětské medicíny – Černopolní 9, Brno:

  • Klinika dětské neurologie

více

– Vojenská nemocnice – Brno – Zábrdovická 3, Brno:

  • Interní klinika

více

– Masarykův onkologický ústav –Žlutý kopec 7, Brno:

  • Klinika komplexní onkologické péče
  • Oddělení chirurgické onkologie

více

– Centrum Kociánka, Kociánka 93/2, Brno
více

– Miniškolka Skřítek, Královepolská 10, Brno
více


 

 

 

Masarykův onkologický ústav (MOÚ) v Brně je specializovaným onkologickým centrem s nadregionální působností, který má dva certifikáty kvality. Jednak certifikát Spojené akreditační komise ČR (SAK ČR), MOÚ získal certifikát  evropské akreditace jako Clinical Cancer Center OECI. Potvrzuje se v něm, že ústav naplňuje standardy kvality onkologické péče i výzkumu stanovené OECI (Organizace evropských onkologických ústavů) a je v ČR první a zatím jediný, který akreditaci tohoto druhu obdržel.

V ústavu jsou soustředěny všechny nezbytné medicínské obory pro zajištění komplexní onkologické péče, která zahrnuje prevenci, epidemiologii, diagnostiku, jednotlivé modality protinádorové léčby, rehabilitaci.

V současné době jsou v MOÚ uplatňovány nejnovější postupy v internistické (cytostatické, hormonální a biologické) léčbě, ústav je zařazen do evropských i světových klinických studií, při kterých se klinicky ověřují účinky nových léků nebo nové kombinace chemoradioterapie.

Na Žlutém kopci se také uplatňují nejmodernější přístupy v chirurgické léčbě nádorových nemocí ve Wernerově pavilonu i v ozařování – radioterapii.

Dlouhodobě ústav patří k nejlépe hodnoceným zdravotnickým zařízením v České republice jak z hlediska odborníků tak pacientů.

 

 

 

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA) má 30 odborných pracovišť a 17 center vysoce specializované péče. Má Statut komplexního kardiovaskulárního, cerebrovaskulárního a onkologického centra. Pracoviště jsou výukovými základnami Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a zdravotních škol.

Nedílnou součástí je Mezinárodní centrum klinického výzkumu (FNUSA-ICRC). Jedná se o vědecko-výzkumné centrum nové generace zaměřující se na kardiovaskulární medicínu a neurovědy. Zaměřuje se na výzkum onemocnění srdce a mozku. Jedná se o ojedinělé centrum, jehož výzkum je napojen přímo na klinickou péči. Cílem výzkumu FNUSA-ICRC je nalézat nové technologie, léčebné postupy a metody a léčiva pro prevenci, včasnou diagnostiku a individualizovanou léčbu v kardiovaskulární medicíně a neurologii.

 

 

 

Vojenská nemocnice Brno hlavní činnost je zaměřena na poskytování komplexní zdravotnické péče v oblasti preventivní, diagnostické, léčebné a posudkové.

Vize: Vojenská nemocnice Brno chce být vyhledávaným, spolehlivým a finančně stabilním poskytovatelem kvalitní zdravotní péče.

Poslání – mise: Udělat maximum pro spokojenost pacientů, kteří se na Vojenskou nemocnici Brno s důvěrou obrací.

Hodnoty prezentují, co je pro tuto nemocnici důležité: péče, pacient, personál.

 

 

 

Dětská nemocnice FN Brno poskytuje komplexní diagnostiku a specializovanou i superspecializovanou péči ve všech oborech medicíny v souladu s dostupnými poznatky současné lékařské vědy pacientům ve věku 0-19 let.

 

 

 

Centrum Kociánka prostřednictvím efektivních sociálních a zdravotních služeb poskytuje podporu při vzdělávání dětí i dospělých se zdravotním postižením, a tím posiluje jejich začlenění do společnosti. Posláním Centra Kociánka je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se dle potřeb a přání těch, kteří je využívají. Prioritou je rozvoj sociální práce a multidisciplinární spolupráce.

Nedílnou součástí služeb Centra Kociánka je komplexní zdravotnická péče a léčebná rehabilitace (fyzioterapie, hipoterapie, canisterapie, animoterapie, ergoterapie), aktivizační centra, arteterapie, centrum tvořivé činnosti a dramatická dílna.

 

 

 

Miniškolka Skřítek pečuje o děti již od věku 12 měsíců dítě tráví čas v rodinném prostředí spolu s  kamarády a jeho potřeby jsou ihned řešeny individuálním přístupem učitelek. Péče o maximálně 12 dětí v každém oddělení umožňuje Miniškolce Skřítek naplňovat cíl: vytvořit rodinné prostředí a na základě rychlého poznání povahy, potřeb, znalostí a dovedností dítěte přistupovat ke každému dítěti individuálně. Denní program miniškolky je veden podle rámcového vzdělávacího programu a prostřednictvím jsou k dispozici odborníci jako logoped a psycholog, kteří školičku pravidelně navštěvují.

Napiš nám! Jakýkoliv dotaz Ti rádi zodpovíme!