Metodik prevence

Mgr. Jarmila Skoumalová (skoumalova@eabrno.cz, +420 544 213 792)

Výchovný poradce

Mgr. et Mgr. Eva Švecová (svecova@eabrno.cz, +420 544 213 791)

Školní metodik prevence organizuje preventivní aktivity a ve spolupráci s poradenským týmem řeší všechny formy rizikového chování ve škole, jako je záškoláctví, šikana a kyberšikana, užívání návykových látek a jiné závislosti, vztahové problémy, rasizmus a xenofobie, sebepoškozování včetně poruch příjmu potravy, násilí aj. Mohou se na něj obrátit žáci i rodiče nejen při řešení konkrétní situace, ale i pro nezávaznou konzultaci. Metodik prevence rád poskytne také kontakty na specializovaná pracoviště.
Školního metodika prevence Mgr. Jarmilu Skoumalovou můžete kontaktovat osobně dle domluvy (žáci) nebo telefonicky na čísle 544 213 792 či kdykoli na e-mail skoumalova@eabrno.cz

Výchovný poradce pomáhá žákům a rodičům při řešení vzdělávacích i osobních potíží. Eviduje žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a spolupracuje s rodiči a učiteli na plnění doporučení poradenského centra (PPP). Spolupracuje s třídními učiteli a vedením školy při intervenci u studentů s problémovým chováním.
Výchovného poradce Mgr. et Mgr. Eva Švecová můžete kontaktovat osobně (žáci) nebo telefonicky na čísle 544 213 791 či kdykoli na e-mail svecova@eabrno.cz.

Škola úzce spolupracuje s Křesťanskou pedagogicko-psychologickou poradnou Brno, která sídlí na Veveří 462/15, 602 00 Brno
Bližší informace a kontakt na www.kpppb.cz.