Metodik prevence

Mgr. Jarmila Skoumalová (skoumalova@eabrno.cz, +420 544 213 792)

Výchovný poradce

Mgr. Ester Fišerová (fiserova@eabrno.cz, +420 731 629 077)

Školní metodik prevence organizuje preventivní aktivity a ve spolupráci s poradenským týmem řeší všechny formy rizikového chování ve škole, jako je záškoláctví, šikana a kyberšikana, užívání návykových látek a jiné závislosti, vztahové problémy, rasizmus a xenofobie, sebepoškozování včetně poruch příjmu potravy, násilí aj. Mohou se na něj obrátit žáci i rodiče nejen při řešení konkrétní situace, ale i pro nezávaznou konzultaci. Metodik prevence rád poskytne také kontakty na specializovaná pracoviště.
Školního metodika prevence Mgr. Jarmilu Skoumalovou můžete kontaktovat v úterý a čtvrtek osobně (žáci) nebo telefonicky na čísle 544 213 792 či kdykoli na e-mail skoumalova@eabrno.cz.

Výchovný poradce pomáhá žákům a rodičům při řešení vzdělávacích i osobních potíží. Eviduje žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a spolupracuje s rodiči a učiteli na plnění doporučení poradenského centra (PPP). Spolupracuje s třídními učiteli a vedením školy při intervenci u studentů s problémovým chováním.
Výchovného poradce Mgr. Ester Fišerovou můžete kontaktovat osobně (žáci) nebo telefonicky na čísle 731 629 077 či kdykoli na e-mail fiserova@eabrno.cz.

Škola úzce spolupracuje s Křesťanskou pedagogicko-psychologickou poradnou Brno, která sídlí na Veveří 462/15, 602 00 Brno
Bližší informace a kontakt na www.kpppb.cz.