Výchovný poradce

Mgr.  Renata Eremiášová

eremiasova@eabrno.cz

Konzultační hodiny: čtvrtek od 11.00 do 12.00, dále dle potřeby během týdne.

Pomáhá a intervenuje při řešení vzdělávacích i osobních potíží. Eviduje žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a spolupracuje s rodiči a učiteli na plnění doporučení poradenského centra (PPP). Spolupracuje s třídními učiteli a vedením školy při intervenci u studentů s problémovým chováním.

Činnost výchovného poradce
Plán činností výchovného poradce pro rok 2023/234

 

Školní metodik prevence

Mgr. Jarmila Skoumalová

skoumalova@eabrno.cz, +420 544 213 791

Konzultační hodiny: pátek 8:30 – 9:45 hodin

Mgr. Lukáš Svitavský

svitavsky@eabrno.cz

Konzultační hodiny:

Organizuje preventivní aktivity a ve spolupráci s poradenským týmem řeší všechny formy rizikového chování ve škole, jako je záškoláctví, šikana a kyberšikana, užívání návykových látek a jiné závislosti, vztahové problémy, rasizmus a xenofobie, sebepoškozování včetně poruch příjmu potravy, násilí aj.

Školní preventivní program
Školní preventivní strategie pro období pro období 2019-2027
Zásady přístupu k dětem, žákům, studentům s PAS v rámci vzdělávacího procesu
Strategie předcházení školní neúspěšnosti
Školní program proti šikanování
Školní program proti záškoláctví
Krizový plán

 

Kariérový poradce

Mgr. et Mgr. Pavel Michalec

michalec@eabrno.cz

Konzultační hodiny: po, st, čt: 11:50 – 12:35 a kdykoli po domluvě

Mgr. Marta Židková

zidkova@eabrno.cz

tel: +420 604533157

Konzultační hodiny: čtvrtek 11:45-12:45 a dle domluvy

Působí jako podpora žáků školy při hledání budoucího zaměření vzdělávání a profesní orientace. Věnuje se podpoře žáků s potřebou podpůrných opatření/se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků ohrožených předčasným ukončením studia při výběru

povolání. Spolupracuje s krajskými institucemi, organizacemi a firmami při realizaci průřezového tématu Člověk a svět práce ve škole a podpoře při vstupu na trh práce, spolupracuje s poradenskými pedagogickými pracovišti. Věnuje se poradenství v oblasti mobility a profesních příležitostí v zahraničí.

 

Sociální pedagog

Mgr. Barbora Holá

hola@eabrno.cz

Konzultační hodiny: dle domluvy

Vytváří propojení mezi školou a jinými subjekty, např. obcí, policií, státním zástupcem a zdravotnickým zařízení. Součástí práce je poskytování mediace mezi školou, rodiči a uvedenými institucemi a pomoc s právními a sociálními otázkami. Pomáhá žákům, jejichž rodiny nemají dostatečnou kapacitu pomoci s přípravou do školy a s motivací ke studiu.

 

Školní kaplanka

Mgr. Marta Židková

zidkova@eabrno.cz

tel: +420 604533157

Konzultační hodiny: čtvrtek 11:45-12:45 a dle domluvy

Má na škole specifickou roli, která spočívá v podpoře žáků, v rozhovorech a setkávání se s nimi např. nad šálkem čaje. Nejenom v hodinách křesťanství je zde proto, aby poskytla bezpečný prostor při hledání odpovědí na otázky: kdo jsem odkud a kam jdu a co je smyslem mého života.

Škola spolupracuje s Křesťanskou pedagogicko-psychologickou poradnou Brno, která sídlí na Veveří 462/15, 602 00 Brno
Bližší informace a kontakt na www.kpppb.cz.