Na naší škole nabízíme tyto obory:

  • čtyřleté maturitní studium v oboru Praktická sestra   více
  • tříleté studium oboru Ošetřovatel ukončené získáním výučního listu    více
  • dvouleté nástavbové studium Sociální činnost    více

===

 

 

Obor PRAKTICKÁ SESTRA (53-41-M/03) – denní studium

Je čtyřletý obor denního studia ukončený maturitní zkouškou. Je vhodný pro absolventy základních škol, kteří by rádi sloužili lidem ve zdravotnických a sociálních zařízeních.

Učební plán (ke stažení): praktická sestra.pdf

Pracovní uplatnění absolventa

Po ukončení studia a úspěšném absolvování maturitní zkoušky se absolvent uplatní ve zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru a při poskytování komunitní nebo domácí zdravotní péče i jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociálních služeb, zejména v léčebnách dlouhodobě nemocných, v zařízeních geriatrické péče a v zařízeních hospicové a respitní péče. Absolvent je způsobilý vykonávat povolání praktická sestra v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

Mezi odborné kompetence absolventa patří poskytovat nebo zajišťovat bez odborného dohledu a bez indikace a v souladu s diagnózou stanovenou lékařem nebo zubním lékařem základní ošetřovatelskou péči a podílet se pod odborným dohledem nebo přímým vedením všeobecné sestry, dětské sestry nebo porodní asistentky na poskytování specializované nebo vysoce specializované ošetřovatelské péče. Dále vykonávat bez odborného dohledu na základě indikace lékaře nebo zubního lékaře jednoduché výkony při poskytování zdravotní péče a pod odborným dohledem zubního lékaře zpracovávat dentální materiály v ordinaci a vykonávat činnost zubní instrumentářky.

Školní vzdělávací program oboru Praktická sestra naleznete zde.

 

 

 

 

 

 

Obor OŠETŘOVATEL (53-41-H/01) – denní studium

Je denní forma tříletého učebního oboru ukončeného závěrečnou zkouškou s výučním listem. Je vhodný pro absolventy základních škol, kteří by rádi sloužili lidem ve zdravotnických a sociálních zařízeních.

Učební plán (ke stažení): ošetřovatel.pdf

Pracovní uplatnění absolventa

Po ukončení studia a úspěšném vykonání závěrečné zkoušky s výučním listem je absolvent(ka) připraven k výkonu práce zdravotnického pracovníka, který se pod odborným dohledem* všeobecné sestry, porodní asistentky nebo radiologického asistenta v rozsahu své odborné způsobilosti podílí na poskytování základní ošetřovatelské péče a specializované péče v rámci ošetřovatelského procesu. Pod přímým vedením** všeobecné sestry a porodní asistentky se specializovanou způsobilostí v oboru, v souladu s diagnózou stanovenou lékařem, se podílí na poskytování vysoce specializované péče v rozsahu své odborné způsobilosti.

Absolvent je vzdělán tak, aby získal nejen potřebné odborné vědomosti, dovednosti a návyky, ale i širší všeobecné vzdělání a dovednosti pro další vzdělávání a uplatnění na trhu práce.

Absolvent se uplatní v různých zdravotnických a sociálních zařízeních např. v nemocnicích nebo ošetřovatelských centrech, v domácí ošetřovatelské péči, v léčebnách dlouhodobě nemocných, v ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních pro seniory, hospice aj.).

Poznámky:

* Za výkon povolání pod odborným dohledem se považuje výkon činností, ke kterým je zdravotnický pracovník nebo jiný odborný pracovník způsobilý nebo ke kterým způsobilost získává, při dosažitelnosti rady a pomoci zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu těchto činností bez odborného dohledu a v rozsahu, který tento pracovník určí.

** Za výkon povolání pod přímým vedením se považuje výkon činností, ke kterým je zdravotnický pracovník nebo jiný odborný pracovník způsobilý nebo ke kterým způsobilost získává, při stálé přítomnosti a podle pokynů zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu těchto činností bez odborného dohledu a v rozsahu, který tento zdravotnický pracovník určí.

Školní vzdělávací program oboru Ošetřovatel naleznete zde.

 

 

 

Obor SOCIÁLNÍ ČINNOST (75-41L/51)  – denní studium

Je denní forma dvouletého nástavbového studia ukončeného maturitní zkouškou pro držitele výučního listu.

Učební plán (ke stažení): sociální činnost.pdf

Charakteristika přípravy oboru

Žáci jsou připravování pro zajišťování sociálních služeb různým skupinám klientů, pro práci v různých sociálních zařízeních i v terénních službách. Osvojí si vědomosti a dovednosti potřebné pro poskytování přímé péče a pomoc klientům, kteří potřebují z důvodů zdravotního postižení, dlouhodobého onemocnění, věku nebo dlouhodobé krizové sociální situace pomoc při zvládání péče o vlastní osobu, při zajišťování stravy, obstarávání nákupů a jiných osobních záležitostí, zprostředkování kontaktů nebo začleňování do společenského prostředí, při uplatňování práv a oprávněných zájmů apod. Budou připraveni pomáhat při zajišťování chodu domácnosti klientům a rodinám s dětmi. Dále získají teoretické vědomosti a praktické dovednosti pro nepedagogickou výchovně-vzdělávací činnost, tj. pro udržování a rozvíjení psychických a fyzických schopností klientů, jejich společenských a pracovních návyků a dovedností, naplňování jejich volného času. Osvojí si různé výtvarné techniky, hudební, hudebně pohybové, pracovně terapeutické a jiné dovednosti a činnosti, naučí se vytvářet a realizovat samostatně i v týmu volnočasové a výchovně-vzdělávací projekty. Získají potřebné vědomosti a dovednosti z pedagogiky, psychologie a zdravotních nauk. Zároveň získají orientaci v systému sociálních služeb a jiných forem sociální pomoci, jejich řízení, právního a ekonomického zabezpečení. Seznámí se s cíli, zásadami a nástroji sociální politiky, naučí se rozumět sociálním problémům a přístupům k jejich řešení.

Pracovní uplatnění absolventa

Po ukončení studia a úspěšném složení maturitní zkoušky se absolvent uplatní jako pracovník sociálních služeb v různých ambulantních nebo pobytových zařízeních a v terénních službách, při poskytování sociální pomoci dětem i dospělým. Uplatňuje své vědomosti a dovednosti potřebné pro zajišťování přímé obslužné péče a osobní asistence klientům, pro podporu jejich soběstačnosti a sociální aktivizaci. Také se může uplatnit v managementu sociálních služeb. Absolvent získá odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu dle přílohy č.2 Zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

Mezi odborné kompetence absolventa patří především podílení se na zajišťování sociálních služeb, poskytování přímé pomoci a péče klientům v sociálních službách, provádění základní výchovné nepedagogické činnosti podporující soběstačnost a sociální aktivizaci klientů a aktivní využívaní jejich volného času.

Studium je nástavbové, jednou z podmínek přijetí kromě složení jednotné přijímací zkoušky je získané střední vzdělání s výučním listem.

Zde se můžete podívat na ukázky prací našich žáků z předmětu Socializační aktivizace klientů:

galerie- sak 2023/2024

galerie- sak 2022/2023

galerie-sak 2021/2022

galerie-sak 2020/2021

galerie-sak 2019/2020

 

Školní vzdělávací program oboru Sociální činnost naleznete zde.

Napiš nám! Jakýkoliv dotaz Ti rádi zodpovíme!