Maturitní zkouška 2021

(aktualizováno k 15. dubnu 2021)

(Maturitní otázky k profilové části MZ ke stažení níže)

Společná část MZ se v roce 2021 se skládá z povinné zkoušky z českého jazyka a literatury a v rámci druhé povinné zkoušky mohou žáci volit mezi zkouškou z cizího jazyka nebo matematiky. Zkoušky společné částí se nově konají pouze formou didaktických testů.

Didaktické testy se budou konat v jarním zkušebním období od 24.5. – 26.5.2021.

Žáci, kterým byla v období od 12.10.2020 do 17.5.2021 nařízena pracovní povinnost podle krizového zákona, nebo kteří dobrovolně, nebo v rámci pracovně-právního vztahu nebo v rámci praktického vyučování pracovali ve zdravotnických či sociálních zařízeních a odpracovali minimálně 160 hodin a tuto skutečnost doloží ředitelce školy do 17.5.2021, se mohou rozhodnout, zda budou či nebudou konat povinné didaktické testy.

Dokládání odpracované doby žák prokáže v případě pracovní povinnosti potvrzením vydaným zařízením, ve kterém povinnost vykonával. V případě dobrovolnictví žák doloží odpracovanou dobu dobrovolnickou smlouvou, V obou případech je potřeba doložit počet odpracovaných hodin. V případě praktického vyučování, který se započítává jako výkon práce není potřeba zvláštního dokladování odpracované doby. Škola má o praktickém vyučování evidenci.

Pokud se žák rozhodne didaktické testy konat, sdělí tuto skutečnost písemně ředitelce školy do dne předcházejícího dni jejich konání. Žák se může rozhodnout pouze pro konání jednoho z didaktických testů.

Mimořádný termín DT v jarním zkušebním období je stanoven od 7.7. – 9.7.2021. Tento termín je pro žáky, kteří se vzdělávali ve školním roce 2020/2021, podali přihlášku k maturitní zkoušce do 1.prosince 2020 a z důvodu karantény/nemoci COVID 19 se nemohli dostavit k řádnému jarnímu termínu konání DT. Omluva bude podána ředitelce školy nejpozději do tří dnů od konání zkoušky a žák se zároveň může přihlásit k mimořádnému termínu.

U DT bude prodloužen časový limit u českého jazyka a literatury a u cizího jazyka o 10 minut. U matematiky bude časový limit prodloužen o 15 minut.

Profilová část MZ se skládá z dobrovolné zkoušky z českého jazyka a literatury a pokud si žák ve společné částí zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka a z dalších 3 povinných zkoušek z nabídky určené ředitelkou školy. Dále má žák možnost konat nejvýše 2 nepovinné profilové zkoušky.

Dobrovolné profilové zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se budou konat formou ústní zkoušky. Pokud se žák rozhodne zkoušku vykonat, písemně o tom informuje ředitelku školy, a to do 30.4.2021.

Pro dobrovolnou ústní zkoušku z českého jazyka a literatury je stanoven maturitní seznam nejméně 60 literárních děl. Zároveň jsou stanovena kritéria pro sestavení vlastního seznamu literárních děl žákem.
Z maturitního seznamu literárních děl a v souladu s kritérii žák připraví vlastní seznam literárních děl v počtu 20. Žák odevzdá seznam vyučující českého jazyka a literatury.
Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje číslo pracovního listu.
Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut. Ústní zkouška trvá 15 minut. Ústní zkouška se
uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla. Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu.

Pro dobrovolnou ústní zkoušku z cizího jazyka je stanoveno v souladu s rámcovým a školním vzdělávacím programem 20 témat. Témata jsou platná i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku.
Ústní zkouška z cizího jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího 1 nebo více zadání ke konkrétnímu tématu. Dále je součástí pracovního listu i zadání ověřující znalost terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti odborného vzdělávání.
Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje 1 téma. Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut. Ústní zkouška trvá 15 minut.

Obsah ostatních povinných zkoušek profilové části koresponduje se se studovaným oborem. Pro každou zkoušku je stanoveno 20-30 témat. Témata platí i pro opravnou a náhradní zkoušku.
Bezprostředně před zahájením zkoušky si žák jedno téma vylosuje. Příprava trvá 15 minut, ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut.
U žáků s PUP je časový limit přípravy navýšen o dle doporučení školského poradenského zařízení.

Termín konání profilové částí MZ:
Praktická maturitní zkouška pro obor Zdravotnický asistent se bude konat od 19-23.4.2021 a bude probíhat v nemocničním zařízení.
Praktická maturitní zkouška pro obor Sociální činnost se bude konat v týdnu od 14.6.2021 do 18.6.2021. Tato praktická maturitní zkouška bude probíhat náhradním způsobem v odborné učebně v budově školy.
Ústní maturitní zkouška bude probíhat pro obor Zdravotnický asistent v termínu 2-4.6.2021 a pro obor Sociální činnost v čase od 9 -11.6.2021.

Podrobnější informace najdete zde:

https://maturita.cermat.cz

 

Maturitní otázky k profilové části MZ pro obor 53-41-M/01

Zdravotnický asistent

Seznam titulů k ústní maturitní zkoušce z ČJL_ZA

Seznam titulů s bibliografickými údaji k ústní maturitní zkoušce z ČJL_ZA

Maturitní otázky z anglického jazyka_ZA

Maturitní otázky z ošetřovatelství_ZA

Maturitní otázky z psychologie_ZA

Pokyny k maturitní práci 2020-2021_ZA

PRAKTICKÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA_ZA

Volitelné:

Maturitní otázky ze somatologie (volitelná MZ)_ZA

Maturitní otázky ze základů společenských věd (volitelná MZ)_ZA

 

Maturitní otázky k profilové části MZ pro obor 75-41-L/51

Sociální činnost

Seznam titulů k ústní maturitní zkoušce z ČJL_SC

Seznam titulů s bibliografickými údaji k ústní maturitní zkoušce z ČJL_SC

Maturitní otázky z anglického jazyka_SC

Maturitní otázky ze základů pečovatelství_SC

Žák povinně volí mezi pedagogikou nebo psychologií:

Maturitní otázky z pedagogiky_SC

Maturitní otázky z psychologie_SC

PRAKTICKÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA_SC

Volitelné:

Maturitní otázky ze sociální aktivizace klientů (volitelná MZ)_SC

Maturitní otázky – souhrnná zkouška ze ZPR, ROV, STP a ZOO (volitelná MZ)_SC